M/Y Sporen

m/y Sporen eies av Sporens Rederier

M / Y Sporen m/y SPOREN

Om fartøyetOm fartøyet

Om fartøyetFartøyets Historikk

Om fartøyetTegninger

Om fartøyetBildegalleri

Om fartøyetLeiepriser / Tilbud

Om fartøyetRegn selv ut prisen

Om fartøyetAvtalekontrakter

Om fartøyetKontakt oss

Om fartøyetMeny

Om fartøyetSidekartLeieavtale

Utleier  : Sporens Rederier as

Innleier : Navn,adr.,postnr.poststed.

Iht. nedenstående opplysninger og avtaler, stilles M/Y  Sporen m/ skipper til innleiers disposisjon. :

Tidspunkt          :  dag+ddmmåå  fra kl.  XXxx   til kl.  XXxx

Varighet             :  x timer fra avreise til ankomst ( i oppryddet tilstand )
Utover dette belastes oppdragsgiver med kr. X.xxx,- pr. påbegynt time.

Avreisehavn       :  Sted ( kai ).

Ankomsthavn   :  Sted ( kai ).

Oppdrag           :  Eks.:Fisking med stang fra dekk i området v/ Feie.
Forutsetning      :  Beruselse ( fyll ) godtaes ikke. I så fall vil fartøyet gå til nærmeste  kai og
avslutte oppdraget ( ingen prisreduksjon ).

Deltakerantall   :   xx stk.

Betingelse          :   Innleier holder selv det nødvendige utstyr og ………………………..

Pris                     :    Pris i kroner
                                 Prisen er endelig, og gitt under forutsetning av at innleiers

remisse blir godskrevet vår bankkonti ved forfall.

Pris ellers kr. X.xxx,xx

Merverdiavgift :   Inklusiv.

Matros               :  Denne kostnaden er inklusiv i ovennevnte pris.
I de tilfeller hvor innleier selv ønsker å hyre egent manskap, må tilleggsavtale for dette inngåes
(innleier må melde fra om dette ved avtaleinngåelse).

Indretjeneste   : Når innleier selv besørger  forpleining, skal alt nødvendigt utstyr for dette, holdes av disse,
og fartøyet skal forlates i samme stand som det var i ved oppdragets begynnelse.

Opprydding beregnes med kr. XXX,00 pr. time.

Skade                : Innleier  står ansvarlig for eventuelle skader som påføres fartøyet  
som følge av uaktsomhet eller forsettelig opptreden av innleieren  og/eller innleierens gjester.

Ansvar               : Hvis det ikke er inngått egen ansvarsavtale  mellom inn- og utleier, har ikke
utleier ansvar for innleieren, innleierens gjester  eller deres eiendeler, mindre grov uaktsomhet er
utvist fra utleiers side.

Avgifter             : Avgifter som Stat og Kommune pålegger, blir tillagt fakturaen.

Force majeure  : Hendelser som ligger utenfor utleiers kontroll ( streik, lock out,  brann, havari  etc.)  
gir utleieren  rett til å heve avtalen uten at  erstatningskrav kan gjøres gjeldende.

Sikkerhet           :  Skipperen kan til en hver tid avbryte oppdraget hvis hans  vurdering tilsier
at innleier og utleiers fartøyer utsettes for fare  eller risiko.

I  slike tilfeller gies ingen prisreduksjon.

Skipperen har rett til å kreve at alle ombord nytter redningsvester.
                
Innleier har plikt på seg til å sette seg inn i fartøyets brann og
Sikkerhetsplan, og å forvisse seg om at instruksen er forstått.

Kanselering     :  Hvis dårlig vær tilsier at innleieren kan bli utsatt for en påkjenning denne ikke kan makte,
kan innleier, rett før avreise, kansellere oppdraget.

Innleier vil da kun bli fakturert med XX % av avtalt pris.

Betalingsbet.   :   Faktura skal innbetales ved forfall, som er XX dager etter  fakturadato.

Renter              :  Ved forsein betaling beregnes 1,2% rente pr. hver påfølgende 14. dag.

 

Bergen, den

Utleier :                                                                                              Innleier :

_________________                                                                    ___________________

 

 (tilbake til toppen av siden)                          .

 

.

  

Slik kontakter du oss:

SPORENS REDERIER AS, Bryggesporen 1 - N5014 Bergen (se på kart)
org.nr.: 934 484 851   tlf.: 55316582 / 92608160      fax: 55 31 67 55       E-post: sporen@online.no